Általános szerződési feltételek

LANDHOF GmbH
Lederergasse 59
A-4020 Linz
Austria
Tel.: +43 732 / 79 80 20
Fax.: +43 732 / 79 80 22 89
E-Mail: office-linz@marcher.at

Általános értékesítési és szállítási feltételek

1. Általános információk

Általános szerződési feltételeink ennek ellentmondó más általános feltételek (pl. olyan dokumentumok, mint rendelések, rendelés-visszaigazolások stb.) esetén is érvényesek a szerződés részeként, amíg nem adunk kifejezett írásbeli hozzájárulást az eltérésekhez. Az ügyfél vásárlási feltételei nem köteleznek minket, akkor sem, ha nem kifejezetten ellenezzük. További szállítások esetén ezek a feltételek ismételt kifejezett megállapodás nélkül is érvényesek. Szóbeli kiegészítő megállapodások és utólagos szerződésmódosítások csak akkor érvényesek, ha azokat írásban megerősítettük. Ajánlataink nem kötelező érvényűek. Fenntartjuk a jogot a más részére történő értékesítésre, ha a lehetséges vevő nem fogadja el az ajánlatot. Minden ár az ajánlat dátumának költségén alapul. Egy vagy több költségmeghatározó tényező változása esetén jogosultak vagyunk módosítani az árat. Amennyiben a hatóságok ellenőrzési okokból mintákat vesznek a szállítmányainkból, akkor velünk szemben kötelesek a hivatalból eljáró szervektől egy hivatalos ellenmintát kérni és azt haladéktalanul elküldeni nekünk. A specifikációkkal, cikkekkel, receptekkel, árakkal, szállítási feltételekkel, mennyiségekkel és hasonlókkal kapcsolatos információkat bizalmasan kell kezelni, és azokat nem szabad továbbadni harmadik személyeknek. Bármilyen típusú biztosítás kötése csak az ügyfél intézkedésén keresztül és költségére történik.

2. Kockázatviselés és szállítási határidők

A kockázatviselés legkésőbb az áru elküldésekor (gyártól, ex works) hárul át a vevőre, egyébként a megállapodás szerinti átadási, ill. átvételi időpontban. A szállítási kockázat és a szállítás során történő súlycsökkenés a vevőt terhelik. Amennyiben a küldésre kész áru elküldése nekünk fel nem róható okból nem lehetséges vagy a vevő nem kívánja azt, akkor – szabad kapacitás esetén – elvégezzük az áru tárolását a vevő költségén, ugyanakkor a szállítást teljesítettnek és a veszélyt áthárultnak tekintjük. A megállapodás szerinti szállítási határidő betartása előre nem látható vagy a felek akaratától független körülmények, mint például vis maior és hasonlók fenntartásával érvényes; ide tartoznak a háborús események, természeti katasztrófák, járványok, elemi katasztrófák, a hatósági beavatkozások és tilalmak (külföldi hatóságok részéről is), szállítás és a vámkezelés késése, szállítási károk, energia- és nyersanyaghiány, munkaügyi konfliktusok és hasonlók. Ezek a példaként említett körülmények feljogosítanak bennünket arra, hogy elálljunk a szerződéstől vagy meghosszabbítsuk a szállítási határidőket, akkor is, ha ezek a beszállítóinknál történnek. Részszállítás megengedett. Áruhiány esetén fenntartjuk a jogot, hogy a szállításokat a rendelkezésre álló árumennyiségnek megfelelően felosszuk. Amennyiben a szerződő felek a szerződéskötés során késedelmes szállítás esetén fizetendő kártérítésben állapodtak meg, akkor a kártérítés csak akkor kerül kifizetésre, ha a vevőnek bizonyíthatóan ilyen mértékű kára keletkezett. Ezen túlmenő kártérítési igények érvényesítése és a vevő szerződéstől való elállása kizárt. Késedelmes szállításból eredő kártérítési igények nem érvényesíthetők, ha a felek nem kötöttek erre vonatkozó megállapodást. Kártérítési igény arra az esetre, ha a teljesítés nekünk felróható okból lehetetlen, enyhe gondatlanság esetén kizárt. Nem vállalunk felelősséget a vállalkozásokkal szemben a megállapodással módosítható szabályok szerint a termékfelelősségről szóló törvény mindenkor hatályos változatának megfelelően.

3. Szavatosság

A jogos kifogások csak akkor vehetők figyelembe, ha azokat közvetlenül a küldemény kézhezvétele után írásban és indokolással együtt nyújtják be. Hiányosságok előfordulása nem jogosítja fel a vevőt a vételár vagy a vételár egy részének visszatartására. Az általunk szállított árukat a kézhezvétel után azonnal ellenőrizni kell, szakszerűen kell kezelni és a vonatkozó előírásoknak (pl. kódex, irányelvek, rendeletek és hasonlók), különösen a 853/2004/EK rendelet hatályos változatának rendelkezései, ill. annak helyébe lépő jogszabály szerint kell tárolni, illetve feldolgozni. Az árut szakszerűen kell tárolni. Ez a következőt jelenti:
Hűtve tárolás: Az áru folyamatos tárolása megfelelően felszerelt hűtőhelyiségekben és megfelelő hűtőberendezésekkel 0 és 4 °C közötti hőmérsékleten, ill. a csomagoláson feltüntetett tárolási feltételek mellett.
Fagyasztva tárolás: Az áru folyamatos tárolása megfelelően felszerelt fagyasztó helyiségekben és alkalmas fagyasztó berendezésekkel -18 °C vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten.
Nem adunk jóváírást olyan árukra, amelyek tekintetében nem szakszerű szállítás, tárolás vagy a minimális eltarthatósági vagy felhasználhatósági dátum lejárta miatt történt reklamáció vagy kerültek visszaszállításra. Visszaküldés csak jóváhagyásunkkal történhet. Szavatossági igények esetén csak akkor felelünk, ha bizonyíthatóan részünkről elkövetetett súlyos gondatlanságról van szó. Jogosultak vagyunk – választásunk szerint – a hiányos/hibás teljesítéseket vagy részszállításokat megfelelő türelmi időn belül kicserélni vagy a hiányos/hibás áru számlaértékének megfelelő jóváírást adni, minden esetben a kifogásolt áru visszaküldése ellenében. A kifogásolt áru számlaértékét összességében meghaladó szavatossági és/vagy kártérítési igény kizárt. A nem általunk készített áruk hiányossága/hibája tekintetében csak olyan mértékben felelünk a vevővel szemben, amilyen mértékben az alapanyag-beszállító vagy a gyártó velünk szemben felel. Jogosultak vagyunk arra, hogy bejelentett szavatossági igények esetén az alapanyag-beszállítóval szembeni igényeinket átengedjük az áru címzettjének és ebben az esetben mentesülünk minden felelősség alól. A vevő lemond kártérítési igényeinek érvényesítéséről velünk szemben.

4. Fizetési feltételek

Áraink nettó árak, amelyek a számla kézhezvétele után azonnal fizetendők és esedékesek, levonás nélkül. Késedelmes fizetés esetén jogosultak vagyunk a mindenkor érvényes bankkamaton túli éves 4%-os késedelmi kamatot követelni. A beszedés minden költsége (különösen a fizetési felszólítás és a beszedési megbízás költsége), legyen az bírósági vagy per előtti költség, vagy minden költség, ami egy hitel- vagy beszedéssel megbízott szervezet számára ebből adódik, a mulasztó felet terheli. A vevő nem jogosult a kifizetések visszatartására vagy beszámítására szavatossági igények vagy egyéb ellenigények miatt. Amennyiben a vevő fizetési késedelembe esik vagy a szerződéskötés után olyan körülmények válnak ismertté, amelyek megkérdőjelezik a hitelképességét, leállítja a kifizetéseket, vagy ha fontolóra veszik egy csődeljárás megindítását, akkor az összes követelés azonnal esedékessé válik. A beérkező kifizetések minden esetben a legrégebbi tartozás törlesztésére szolgálnak. Ebben az esetben jogosultak vagyunk a még nem teljesített szállításokat csak készpénz, előre fizetés vagy biztosíték ellenében teljesíteni. A vevő elfogadja, hogy jogosultak vagyunk a Marcher cégcsoport vállalatai helyett azok tartozását – fizetési kötelezettségük alól mentesítendő – átvenni, ill. a Marcher cégcsoport vevővel szemben fennálló követeléseit beszámítani.

5. Tulajdonjog fenntartása

A kiszállított áru a teljes kifizetésig a mi tulajdonunk marad. Be- vagy feldolgozás esetén mi birtokoljuk a termék kizárólagos tulajdonjogát (egyszerű és kiterjesztett tulajdonjog-fenntartás). A szállított áruk viszonteladása esetén, függetlenül attól, hogy be-, illetve fel lettek-e dolgozva vagy sem, egyúttal lemondanak a javunkra a vételárkövetelésről, illetve miénk lesz a viszonteladásból származó bevétel kizárólagos tulajdonjoga. Ezek a tulajdonjog-fenntartások nem szűnnek meg különösen, de nem kizárólag, bármilyen formában és bárhol történő és bárki által végzett feldolgozás és keverés révén sem. Rendkívüli rendelkezések, például elzálogosítás, biztosíték átruházása, engedményezés és hasonlók nem megengedettek.

A vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni bennünket harmadik fél hozzáféréséről a tulajdonjog-fenntartásunk alatt álló árukhoz és követelésekhez.

6. 853/2004/EK rendelet

Amennyiben a szállított áru hús, ill. húsból készült feldolgozott termék, a hús megfelelőnek talált állatoktól származik és annak kinyerése, bedolgozása, adott esetben feldolgozása, tárolása és szállítása a 853/2004/EK rendelet hatályos változatának, illetve a helyébe lépő jogszabályok rendelkezései szerint történt.

7. A teljesítés helye és joghatóság

A teljesítés helye a vállalat székhelye. A kizárólagos joghatóság a vállalatunk székhelye szerint illetékes bíróság. Az osztrák jog alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 2019 február